מהללאל

From Wikinoah English
Jump to: navigation, search

Established Earth's first city, Eridu.