::[[לודים|Hyperion Ludim (E-V68)]]
::[[ענמים|Krios Anamim (E-V16)]]
::[[להבים|Polus /Geb Ancient-Libyans (E-Z827)]]::[[נפתחים|Iapetus/Napetuh Nafetuh (E-M81)]] ::[[פתרסים|Petrus /Seth Gigantes (E-Z830)]]
::[[כסלחים|Oceanus Cassiopeians (E-A929)]] whence came [[פלשתים|Inachus Pelasgians (E-M183)]]
::[[כפתרים|Jupiter Kaftorim (E-M34)]]
[[Category:Seventy nations]]
Changes - Wikinoah English

Changes

Jump to: navigation, search

Kasluchite Nation

9 bytes added, 01:19, 17 October 2017
See also:
561
edits

Navigation menu